O meni

Iskustvo i kvalifikacije

Što se tiče formalnog obrazovanja, imam zvanje diplomiranog psihologa stečeno 2003. godine na odseku za psihologiju novosadskog Filozofskog fakulteta. Master diplomu iz oblasti ljudskih prava i demokratije u Jugoistočnoj Evropi stekla sam 2011. u okviru regionalnog interdisciplinarnog master programa Univerziteta u Sarajevu i Bolonji.
Moje profesionalno iskustvo je teklo u dva pravca – u pravcu razvoja u oblasti zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja i u pravcu zaštite i unapređenja ljudskih prava, pre svega marginalizovanih i ugroženih grupa. Često su se ova dva pravca preplitala. Ovde ću navesti najvažnije informacije u vezi sa obukama i angažovanjem u oblasti mentalnog zdravlja.

U 2001. sam slušala seminar od 30 časova iz Bihejvioralne, Kognitivno-bihejvioralne i Racionalno-emotivno bihejvioralne terapije (REBT) koji su vodili prof. dr Mikloš Biro, asist. mr Zdenka Novović i psiholog Snežana Tovilović.

Od 2004. do 2007. sam bila volonterka Centra za emotivnu podršku i prevenciju samoubistva „Srce”. Tu sam stekla veštinu aktivnog slušanja, najpre kroz obuku, a potom i kroz praktičan rad u pružanju emotivne podrške osobama u krizi, što je glavna delatnost Centra. U ovom periodu sam puno radila na unapređivanju svog razumevanja fenomena samoubilaštva i proučavanju različitih oblika autodestruktivnih ili autosaboterskih ponašanja kojima ljudi često pribegavaju jer ne znaju kako drugačije da izađu na kraj sa patnjom ili bilo kojim vidom psihološke trpnje. Takođe, u ovom periodu sam značajno unapredila teorijsko i praktično znanje o emocijama. Autorka sam kampanje iz 2006. „Razgovor pomaže“ za prevenciju autodestruktivnog ponašanja kod mladih. Neke od radio emisija nastalih u okviru kampanje mogu se poslušati na ovom linku.

Iste godine, kao predstavnica Centra Srce, bila sam učesnica 46. godišnje konferencije u Jorku (Velika Britanija) koju organizuju Samaritans i Befrienders Worldwide. Na ovoj konferenciji koja okuplja više od 1000 profesionalaca i neprofesionalaca iz celog sveta iz oblasti brige o mentalnom zdravlju, prezentuju se najnovija istraživanja iz oblasti prevencije samoubistva, a pre svega se predstavljaju primeri dobre prakse kad je u pitanju unapređenje emocionalnog zdravlja.

Maja 2006. sam završila instruktivni kurs od 40 sati za voditelja treninga asertivnosti kod mr Snežane Tovilović, asistentkinje na katedri za kliničku psihologiju. Od tada radim kao nezavisni trener asertivnosti. Do sada sam izvela više od 20 grupa kroz ovaj trening, uključujući i grupe iz osetljivih subpopulacija kao što su mladi, žene žrtve nasilja i romski studenti. Angažovanje u ovoj oblasti dovelo je do proširenja rada u smislu individualnih konsultacija i vođenja malih grupa u kojima se fokus stavlja na produbljivanje pojedinih tema iz asertivnog treninga i na specifične ciljeve razvoja.

Kourednica sam brošure o mentalnom zdravlju koju su izdali Caritas Srbije i Novosadski humanitarni centar. Tu sam i autorka teksta o prevenciji samoubistva.

U organizaciji Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije iz Sarajeva, u periodu februar – mart 2011, odslušala sam 20 sati kursa Životne priče i dijalozi (Life Stories and Dialogues).

Edukantkinja sam Integrativne art psihoterapije kod prof. dr Snežane Milenković. Kontinuirano se edukujem i stičem iskustvo u domenu psihoterapije – imam više od 400 sati edukacije iz različitih terapijskih modaliteta, najviše iz Integrativne art psihoterapije. Poslednjih godina naročito se interesujem za interdisciplinarne pristupe i inovativne metodologije u edukaciji, terapiji i istraživanju. Prolazim iskustveno kroz radionice i treninge koje su mi dostupne, poput Social therapy, Personal documentary, Butoh Laboratory, Ples 5 ritmova, Expressive arts therapy, Genogram u art terapiji, Summer Academy of Applied Performing Art Practices itd.

Od 2014. godine vodim psihološko-kreativne radionice (psihoart lab) koje predstavljaju integraciju mojih dosadašnjih iskustava, veština i interesovanja. Moj profesionalni profil na Linkedin-u: http://rs.linkedin.com/pub/milena-cuk

Orijentacija i tehnike/pristup

Moj pristup je integrativan. Ne mogu sebe zamisliti u boxu i pod okriljem samo jedne škole. U radu koristim tehnike iz različitih terapijskih modaliteta, u zavisnosti od potreba klijenta ili problema na kom radimo. Takođe koristim i kreativne vežbe poput vođene imaginacije, crtanja, svesne pažnje (mindfulness) itd. U art terapijskim radionicama koje vodim koristim najrazličitije ekspresivne tehnike poput slikanja, crtanja, kolaža, performansa, pokreta, glasa, pisanja, fotografije, plesa i muzike.

Koncentrišem se na pozitivne aspekte ličnosti i podstičem razvoj potencijala koje osoba ima. Verujem da čovek ima slobodnu volju i mogućnost izbora i da su na putu ličnog rasta i razvoja veoma važna pitanja slobode, identiteta, smisla, samoostvarenja i sl. Takođe, verujem da ne možemo ostvariti svoj pun potencijal dok se ne suočimo sa sopstvenim demonima i dok ne proradimo i ne prevaziđemo mentalne i telesne blokade koje sprečavaju razvoj.

Etički kodeks, koji uključuje poverljivost, se podrazumeva.

Autori koji su me najviše inspirisali i uticali na moj lični i profesionalni razvoj, a čija učenja ja dalje širim su: Viktor Frankl; Carl Gustav Jung; Mary&Robert Goulding; Aaron Beck; Albert Ellis; Irvin Yalom; Carl Rogers; Claude Steiner; Mikao Usui; Jiddu Krishnamurti itd. Svakako se ne ograničavam na pomenute autore niti njihove škole posmatram dogmatski. O sebi i drugima; o međuljudskim odnosima učim svakodnevno. Značajan izvor saznanja i često novih uvida o ljudskom ponašanju nalazim u interakciji sa običnim ljudima različitih generacija, obrazovnog i socijalnog statusa. Često su to baš ljudi koje ja podučavam životnim veštinama. Učenje shvatam kao dvosmerni proces.